Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací

Odmítnout vše můžete zde.

 

 

 

KONTAKTY

Josef Frýbort - Chutnávína.cz
Jiráskova 2106/7
58601 Jihlava
tel: +420 777 874 991
info(a)chutnavina.cz

Vše o nákupu » Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
společnosti
Josef Frýbort
se sídlem Březinovy sady 5886/15, 58601 Jihlava
identifikační číslo: 69719403, neplátce DPH 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chutnavina.cz


1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Josef Frýbort, se sídlem Březinovy sady 5886/15, 58601 Jihlava, identifikační číslo: 69719403 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.chutnavina.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující bere na vědomí, že objednávku zboží obsahující alkohol lze uzavřít pouze s osobou starší 18 let. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Březinovy sady 5886/15, 58601 Jihlava;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2208796414/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.       Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu u objednávek v hodnotě vyšší než 8000,- Kč. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.       Prodávající poskytuje kupujícím slevy a odměny dle pravidel věrnostního programu, která jsou zveřejněna na stránkách www.chutnavina.cz.
4.8.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9.       V případě individuálně přiznané slevy kupujícímu (např. na základě věrnostního programu) a nákupu zboží se zadanou slevou konkrétního produktu je kupujícímu přiznána sleva, která je v daný okamžik výhodnější pro kupujícího.
4.10.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chutnavina.cz.
5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu v rámci České republiky, kterou kupující uvede v objednávce, a to pomocí přepravce a způsobem uvedeným v objednávce, nebo si může zboží vyzvednout na základě předchozí dohody na adrese provozovny prodávajícího. Ceník přepravného pro jednotlivé způsoby dopravy je uveden níže.
6.2.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.3.       Zboží, které je skladem v případě jeho zaslání na dobírku podá prodávající k přepravě do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v České republice. V případě platby bankovním převodem podá prodávající zboží k přepravě po připsání platby na účet prodávajícího do 2 pracovních dní. V případě, že část z objednaného zboží nebude skladem, nebo nebude možné část zboží doručit společně s ostatním zbožím, kontaktuje prodávající kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace dané objednávky.
6.4.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.7.       Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
6.8.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny

Messenger (do 6 lahví, celá ČR) 160,- Kč
Messenger (do 12 lahví, celá ČR) 245,- Kč
Messenger (do 18 lahví, celá ČR) 320,- Kč
Messenger (do 24 lahví, celá ČR) 400,- Kč
Messenger (do 30 lahví, celá ČR) 480,- Kč
Messenger (do 36 lahví, celá ČR) 555,- Kč
Messenger (do 42 lahví, celá ČR) 640,- Kč
Messenger (do 48 lahví, celá ČR) 715,- Kč
Příplatek za platbu dobírkou Messenger 35,- Kč
Messenger při ceně objednávky od 4001,- Kč (max. 120 lahví) 0,- Kč
Toptrans do 5 kg (cca do 4 lahví) 185,- Kč
Toptrans do 15 kg (cca do 12 lahví) 265,- Kč
Toptrans do 30 kg (cca do 24 lahví) 420,- Kč
Toptrans do 50 kg (cca do 36 lahví) 570,- Kč
Toptrans do 75 kg (cca do 60 lahví) 730,- Kč
Příplatek za platbu dobírkou Toptrans 35,- Kč
Toptrans při ceně objednávky od 4001,- Kč 0,- Kč
Osobní odběr 0,- Kč
Doprava prodejcem na předem dohodnuté místo O přesné ceně bude kupující informován e-mailem. Více viz níže.Ceny doručení prodejcem na předem dohodnuté místo

rozvoz po Jihlavě zdarma*
mimo Jihlavu do vzdálenosti 5 km včetně zdarma*
mimo Jihlavu při vzdálenosti 6 a více km a ceně zásilky do 3500,- Kč 8,- Kč / km vzdálenosti počítané od 5 km**
mimo Jihlavu do 20 km včetně a ceně od 3501,- Kč zdarma
mimo Jihlavu při vzdálenosti 21 a více km a ceně zásilky od 3501,- Kč 8,- Kč / km vzdálenosti počítané od 20 km

* Nárok na dopravu prodejcem zdarma po Jihlavě, nebo do 5 km vzniká pouze při objednání 3 a více lahví, jinak se počítá standardní cena 8,- Kč / km.
** Nárok na odpočet prvních 5 km z ceny dopravy vzniká pouze při objednání 3 a více lahví, jinak se počítá standardní cena 8,- Kč / km.
Vzdálenost se určuje od místa sídla firmy (Březinovy sady 5886/15, 586 01 Jihlava) podle plánovače tras na www.mapy.cz a počítá se pouze jednosměrná vzdálenost nejkratší navržené cesty. Vzdálenost se zaokrouhluje matematicky na celé kilometry. Od celkové zaokrouhlené vzdálenosti se odečte 5, nebo 20 km podle ceny zásilky a vzniklého nároku na dopravu zdarma (viz. výše).

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6.       Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Na ostatní zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
7.7.       V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
7.8.       Reklamace na kvalitu a jakost vín jsou uznávány v případě prokazatelných senzorických vad. Vinný kámen není důvod k reklamaci, je naopak projevem kvality, stejně jako depoty u červených vín. Záruka se nevztahuje také na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).
7.9.       Pro uznání reklamace je nutné odeslat zboží v originálním balení, u vína minimálně s obsahem 2/3 lahve, se všemi součástmi (korek, krabičky, visačky, apod.). Dále zašlete i Vaše bankovní spojení, pro případ vrácení peněz.
7.10.    V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo může od smlouvy odstoupit.
7.11.    Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) bude prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám a charakteru daného zboží, neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Nemůžeme uznat reklamace vzniklé neodbornou manipulací či špatným skladováním vína. Víno doporučujeme skladovat na tmavém místě při teplotě do 14°C a v poloze naležato, kdy nevysychá korek.
7.12.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.       Kupující se zavazuje prokázat na žádost prodávajícího, že je osobou starší 18 let. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě a způsobem, které určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.
8.4.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@chutnavia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.5.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.6.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.7.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.8.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (https://www.chutnavina.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost).

10.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.   INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O EET

12.1.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Josef Frýbort, Březinovy sady 5886/15, 58601 Jihlava, adresa elektronické pošty info@chutnavina.cz, telefon 777874991.
 
V Jihlavě dne 5. 10. 2021

Obchodní podmínky ke stažení:

Obchodní podmínky platné od 5. 10. 2021
Obchodní podmínky platné od 25. 5. 2018
Obchodní podmínky platné od 1. 9. 2017
Obchodní podmínky platné od 1. 7. 2017
Obchodní podmínky platné od 1. 3. 2017
Obchodní podmínky platné od 13. 3. 2016
Obchodní podmínky platné od 26. 5. 2015
Obchodní podmínky platné od 9. 9. 2014
Obchodní podmínky platné od 1. 7. 2014
Obchodní podmínky platné od 22. 2. 2013
Obchodní podmínky platné od 2. 1. 2013
Obchodní podmínky platné od 22. 9. 2012
Obchodní podmínky platné od 7. 6. 2011